تاریخ ایجاد: سه شنبه 15 شهریور 1394 تعداد بازدید: 376 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 37 سال 2015

سنگ آهن

هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین قیمت سنگ آهن خلوص62 درصد از حدود 57 دلار به 59 دلار هر تن خشک سی اف آر بهبود یافت. اواخر هفتهبازار دیگر در ثبات ماند و فعالیت آن کمتر شده بود.

شاید اوایل این هفته نیز به دلیل تمایل کارخانه ها به تکمیلموجودی قیمت در ابتدا افزایش یابد ولی تا پایان هفته مجددا بازار آرام خواهد شد.

قابل ذکر است موجودی سنگ آهن بنادر چین 510 هزار تن افتداشته به 79 میلیون و 270 هزار تن رسیده که در سه سال اخیر پایین ترین رقم بودهاست. برخی معتقدند فصل رونق تقاضای فولاد در راه است و این روزها باید منتظر رشدقیمت سنگ آهن نیز باشیم.

 

قراضه

هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی در ترکیه نزولی بوده و قراضهسنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 با 7 دلار افت به 220 دلار هر تن سی اف آر رسید. بازارواردات قراضه در ترکیه منتظر قیمت 210 دلار هر تن سی اف آر در روزهای آتی است چونبیلت و محصولات فولادی نزولی هستند. گرچه فعلا عرضه کننده ها به درخواست ترکیهبرای خرید در کمتر از 220 دلار هر تن سی اف آر جواب مثبت نداده اند. آخرین قیمتقراضه آ3 سی آی اس 210 تا 215 دلار هر تن سی اف آر ترکیه معادل 182 تا 184 دلار هرتن فوب ثبت شده که 13 تا 15 دلار نسبت به معاملات آگوست افت داشت.

در بازار داخلی جنوب اروپا قیمت قراضه ماه سپتامبر 15 تا 20یورو نزولی برآورد شده است.

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین خلوص 20-80 در شرق آسیا از215 تا 225 دلار به 205 تا 215 دلار هر تن سی اف آر رسید.

توکیو استیل ژاپن قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را  8 تا 12.5 دلار هر تن پایین آورده به 163 دلارهر تن رساند. در تایوان قراضه ارزان ژاپن خواستار پیدا کرد و قراضه سنگین کلاس 2حدود 192 دلار هر تن سی اف آر بود. آخرین قیمت قراضه کانتینری  سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 وارداتی به تایوان2 دلار رشد داشته 184 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

 

بیلت

عرضه کنندگان بیلت سی آی اس  نتوانستند قیمت ها را ثابت نگه دارند و با 10دلار افت نسبت به هفته قبل به 295 دلار هر تن فوب رسید.

خریداران در شمال افریقا اوایل هفته بیلت سی آی اس را در300 دلار هر تن فوب درخواست خرید می دادند ولی پس از آن از بازار خارج شده و منتظرافت قیمت بیشترند.

بیلت داخلی ترکیه با 10 دلار افت 335 تا 345 دلار هر تن دربکارخانه ثبت شد. بیلت چین 295 تا 300 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود. با این کهبیلت سی آی اس افت داشته خریداران ترک باز هم 5 تا 10 دلار پایین تر درخواست میدادند.

متوسط قیمت بیلت وارداتی در شرق آسیا از 290 تا 300 دلار به285 تا 295 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. آخرین قیمت معامله بیلت چین در شرقآسیا 285 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که اوایل آگوست 305 تا 310 دلار هر تن سیاف آر بود.  قیمت مورد نظر خریدارها 270 تا275 دلار هر تن سی اف آر بود. هفته گذشته قیمت بیلت در بازار داخلی چین 3 دلار بالارفته 273 دلار هر تن درب انبار ثبت شد.

به طور کلی چینی ها شاید قیمت بیلت را بیش از این پاییننیاورند چون ضرر می دهند از طرفی بازار سنگ آهن نیز باثبات تر از قبل شده در نتیجهروند نزولی بازار سی آی اس باید آرام تر شود.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت تقریباً ثابت ماند. شمش سایز 150میلیمتر محصول فولاد خوزستان را اول هفته در 1180 تومان پیشنهاد دادند در اواسطهفته موجودی قابل عرضه کم بود. همینطور محصول ارفع و محصولکارخانه های دیگر در بازار در تناژهای محدود عرضه می شد. سایز 125 میلیمتر داخلیهم با عرضه کم روبرو بود. دامنه قیمت این سایز بین 1170 تا 1190 تومان بسته بهکارخانه تولیدکننده و محل عرضه در بازار دادوستد شد. حجم معاملات پائین بود چونتقاضای مقاطع بسیار کاهش یافته است. اکثر معامله گران با احتیاط زیاد در بازارفعالیت می کنند. شایعاتی در بازار هست که قیمت شمش کاهش خواهد یافت همین امراحتیاط خریداران را بیشتر کرده است. با ادامه روند فعلی، بعید نیست این کاهش قیمتاز طرف فولاد خوزستان صورت بگیرد. قیمت شمش سی آی اس این هفته 10 دلار پائین آمد،تنش های سیاسی در ترکیه باعث کاهش تقاضای قراضه و بیلت در این کشور شده است. همینامر روند کاهشی بیلت در سی آی اس را تشویق خواهد کرد. محموله های آماده در تناژهای3 تا 5 هزار تنی در هفته های گذشته از سی آی اس عرضه شده که خریدارها پیشنهاد 280دلار تحویل بنادر شمالی را به فروشنده داده اند، آنچه مسلم است در آینده نزدیکدلیلی برای افزایش قیمت شمش دیده نمی شود بخصوص که چشم انداز قیمت نفت و سنگ آهنهم مثبت نیست.

 

مقاطع

هفته گذشته قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 10 تا 15 دلارافت داشته  و در بازار صادرات نیز قیمتکاهش یافت. میلگرد تولید اکتبر ترکیه 380 تا 390 دلار هر تن فوب بود که 5 دلار نسبتبه هفته قبل افت داشت. افت ارزش لیره باعث شد تجار قیمت را پایین آوردند تا تمایلبه خرید ایجاد شود. میلگرد ترکیه در امریکا نیز کمتر از 400 دلار هر تن سی اف آرمعادل 386 دلار هر تن فوب است. در بازار امارات نیز میلگرد ترکیه قیمت 370 دلار هرتن فوب شنیده شد.

دو هفته اخیر میلگرد صادراتی ایتالیا 25 یورو هر تن ارزانتر شده در الجزایر 365 یورو هر تن فوب بود ولی خریدار نداشت. در بازار داخلیایتالیا نیز معاملات میلگرد بین 400 تا 405 دلار هر تن درب کارخانه بود.

قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس 5 تا 10 دلار از هفته قبل ارزانتر شده 345 تا 350 دلار هر تن فوب بود  ولیجای 10 دلار تخفیف بیشتر وجود داشت.

متوسط قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته 281 دلار هر تنفوب بود که کمترین سطح قیمت از نوامبر 2006 بوده است. از طرفی در بازار فیوچرز چین قیمت قرارداد میلگرد ژانویه 5 دلار افتداشته به 301.96 دلار هر تن رسید.

مقاطع در بازار ایران

مقاطع بازار راکدی را پشت سر گذاشت ولی قیمتها تغییری نکرد. میانگین قیمت میله گرد 14 تا 25 در اهواز اول هفته 1400 تومان هرکیلو بود که اخر هفته به 1390 تومان رسید. محصول اصفهان هم که اول هفته 1430 تومانبود در پایان هفته در همین قیمت ماند، تنها متوسط قیمت تیرآهن 14 تا 18 محصولاصفهان از هر کیلو 16583 ریال در اول هفته به 16617 ریال افزایش یافت که ناشی ازبازارسازی ذوب آهن بود. بازار هفته بسیار کسل کننده ای را پشت سر گذاشت. بخش عمدهای از این رکود فصلی است چرا که بسیاری از دست اندرکاران به دنبال استفاده ازآخرین فرصت های تعطیلات تابستانه هستند و همین امر حجم بده بستان ها را کاهش دادهاست. ولی عامل اصلی و تعیین کننده نبود تقاضاست، این امر باعث عدم تمایل به فعالیتدر تجارت فولاد شده است، با فشارهای وزارات دارائی برای دریافت مالیات که اکثرتجار نسبت به آن اعتراض دارند، انگیزه ای برای گرم شدن دادوستد باقی نمانده است.نتیجه این امر را در گزارش حسابرسان ذوب آهن میتوان دید که به جای 82 ریال سود برایهر سهم بیش از 78 ریال زیان نشان داده اند. در هر حال امسال به قول اکثر دستاندرکاران سخت ترین سال اقتصاد ایران است و آن کس که سهم بیشتری از اقتصاد داردزیان بیشتری را هم باید تحمل کند.

 

ورق

متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی ایتالیا هفته گذشته  335 تا 345 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. برخی معتقدند قیمت ورق گرم داخلی در جنوباروپا باید به 310 یورو هر تن درب کارخانه برسد تا بتواند بازار واردات را کناربزند. ورق گرم وارداتی 300 تا 330 یورو هر تن سی آی اف بود. آخرین متوسط قیمت ورقگرم در بازار داخلی شمال اروپا 370 تا 375 یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات بود.

در بازار ورق گرم امریکا قیمت 450 تا 460 دلار هر شورت تندرب کارخانه بود و در تناژ بالا تا 10 دلار هر شورت تن تخفیف بیشتر نیز داده میشد.

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس 7.5 دلار هر تن افتهفتگی داشته به 305 دلار هر تن فوب رسید یک ماه اخیر ورق صادراتی چین 20 دلار افتداشته و بر بازار صادرات سی آی اس فشار بیشتری وارد کرده است.

تولیدکنندگان ترک ورق گرم خود را در قیمت 360 تا 380 دلاردر تن درب کارخانه به بازار داخلی عرضه کردند سی آی اس ورق گرم خود را در قیمت 325تا 345 دلار در تن سی اف آر به ترکیه عرضه کرد.

ورق گرم صادراتی چین 278 تا 295 دلار هر تن فوب بود که هفتهقبل 285 تا 295 دلار بود. در بازار داخلی قیمت نسبتا ثابت بود و یک دلار افت داشت.

 ورق دربازار ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول، بازار نسبتاً باثباتی را پشت سر گذاشت. اول هفته قیمت این کالا در انزلی 1560 تومان و در بندرامام خمینی 1525 تومان بود که تا آخر هفته کاهش 5 تا 10 تومان را تجربه کرد. قیمتاین کالا از سی آی اس همچنان در 350 تا 360 دلار مانده است. چینی ها هم حداقل در355 دلار فروشنده بودند. واردات در مردادماه نسبت به ماه قبل 11 هزار تن کمتر بودهو از 77682 تن به 66825 تن کاهش یافته است. با توجه به کوتاه شدن فاصله بین قیمتتمام شده و قیمت فروش، کمتر سرمایه گذاری به سمت واردات این کالا می رود.

قیمت ورق های 2.5 تا 15 میلیمتر محصول مبارکهتغییر جدی نداشت. این امر بیشتر به علت کنترل بازار و محدودیت عرضه مبارکه است ،همین سیاست به کمک واردکننده هایی که ورق 2.5 تا 4 میلیمتر وارد کرده اند آمد تادر قیمت های 1600 تا 1620 تومان هر کیلو کالاهایشان را بفروشند.

ورق های ضخامت 15 میلیمتر به بالا با افت قیمتروبرو بودند کاویان انواع ضخامت ها را از 10 تا 50 پیشنهاد داد قیمت بعضی از آنهادر عرض 1.25 متر به 1560 تومان هم رسید، همین امر روی بازار اکسین تاثیر گذاشت.علیرغم آنکه کارخانه قیمت روز فروش را تا 1820 تومان کاهش داد ولی قیمت بازار به1760 تومان رسید و این روند احتمالاً در هفته های آینده دنبال خواهد شد. چون قیمتتختال با قیمت فروش ورق فاصله زیادی دارد تختال فولاد خوزستان در قیمت 1202 تومانبدون مالیات ارزش افزوده فروخته می شود در حالیکه ورق ساخته شده در قیمت متوسط1700 تومان با مالیات ارزش افزوده عرضه میگردد. این فاصله با فاصله قیمتی شمش ومیله گرد هم خوانی ندارد. افت تقاضای ورق هم کاهش قیمت آنرا تشویق می کند بنابراینادامه روند کاهشی ورق بی دلیل نیست.

ورق سرد بازار آرامی را داشت. واردات این کالاکه در تیرماه 19027 تن بود در مردادماه به 31184 تن رسید ولی دو عامل واردات راتحت تاثیر قرار داده است اول حذف ارائه ارز مبادله ای و دوم کاهش قیمت در خارج ازایران بخصوص در چین که پیشنهاد قیمت 380 دلار تحویل بندرامام خمینی را میدهند.گفته می شود تنها از سی آی اس بیش از 25 هزار تن ورق سرد برای حمل سپتامبر تا اکتبردر قیمت 420 دلار خریداری شده است.

ورق گالوانیزه با کاهش قیمت تا 30 تومان روبروشد در حالیکه بازاری همچنان بی رونق داشت.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد