اسید هیدروکلریک_________
اسید هیدروکلریک
یا کلروهیدریک یک اسید که از ترکیب کلر و هیدروژن پدید می‌آید. جابر بن حیان این اسید را کشف کرد. ازاین اسید برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می‌شود. هیدروکلریک اسید در معده نیزوجود دارد و به هضم غذا کمک می‌کند. تنفس بخا رات هیدروکلریک اسید خطرناک است و به دستگاه تنفسی آسیب می رساند و اگر قطره‌ای از آن بر روی پوست بدن بچکدت ولید تاول و حتی جراحات عمیق می‌نماید ودرچنین مواردی باید بلافاصله با محلول قلیایی رقیق مانند محلول سودا یا جوش شیرین اثر اسید را خنثی کرد.