کارمزدهای حق پذیرش و درج کالا

  

کارمزدهای حق پذیرش و درج کالا در بازار فیزیکی

کارمزد پذیرش کالا، کارمزدی است که به همراه درخواست پذیرش کالا و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می‌شود و  کارمزد درج کالا نیز کارمزدی است که براساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دریافت می‌شود.

لازم به ذکر است متقاضی و عرضه کننده، موظف اند حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، در مهلت مقرر پرداخت نمایند .

کارمزدهای حق پذیرش و درج

محصولات صنعتی و معدنی

فرآورده های نفتی و پتروشیمی

محصولات کشاورزی

کارمزد پذیرش کالا

0.07 در هزار ارزش برآوردی معاملات سالانه تا سقف 50.000.000 ریال فقط برای یکبار و هنگام پذیرش کالا از عرضه کننده دریافت می گردد

0.07 در هزار ارزش برآوردی معاملات سالانه تا سقف 50.000.000 ریال فقط برای یکبار و هنگام پذیرش کالا از عرضه کننده دریافت می گردد

معاف

کارمزد درج کالا

0.2 در هزار ارزش برآوردی معاملات سالانه تا سقف 150.000.000 ریال از عرضه کننده کالا دریافت می گردد

0.2 در هزار ارزش برآوردی معاملات سالانه تا سقف 150.000.000 ریال از عرضه کننده کالا دریافت می گردد

معاف

 

کارمزد پذیرش اموال غیر منقول در بازار فرعی

سقف کارمزد پذیرش اموال غیر منقول که توسط بورس کالای ایران اخذ می‌گردد معادل یک دهم (1/0) درصد ارزش کالای مورد عرضه  بر اساس قیمت پایه تا سقف 500 میلیون ریال می‌باشد.