تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

آبان29گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار شنبه
Created by jamshid on 1398/8/29

Read More..


آبان29ترجمان عصرگاهی 29 آبان 1398
Created by reporter on 1398/8/29

Read More..


آبان28گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار چهارشنبه
Created by jamshid on 1398/8/28

Read More..


آبان28ترجمان عصرگاهی 28 آبان 1398
Created by reporter on 1398/8/28

Read More..


آبان27گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1398/8/27

Read More..


آبان27ترجمان عصرگاهی 27 آبان 1398
Created by reporter on 1398/8/27

Read More..


آبان26گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1398/8/26

Read More..


آبان26ترجمان عصرگاهی 26 آبان 1398
Created by reporter on 1398/8/26

Read More..


آبان25گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار یکشنبه
Created by jamshid on 1398/8/25

Read More..


آبان25ترجمان عصرگاهی 25 آبان 1398
Created by reporter on 1398/8/25

Read More..


ادامه مطلب...