تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

اسفند28گزارش روزانه تالار97.12.28 و پیش بینی بازار دوشنبه 5 فروردین 98
Created by jamshid on 1397/12/28

Read More..


اسفند28ترجمان عصرگاهی 28 اسفند 1397
Created by reporter on 1397/12/28

Read More..


اسفند27گزارش روزانه تالار 97.12.27 و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1397/12/27

Read More..


اسفند27ترجمان عصرگاهی 27 اسفند 1397
Created by reporter on 1397/12/27

Read More..


اسفند26گزارش روزانه تالار 97.12.26 و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1397/12/26

Read More..


اسفند26ترجمان عصرگاهی 26 اسفند 1397
Created by reporter on 1397/12/26

Read More..


اسفند25گزارش روزانه تالار 97.12.25 و پیش بینی بازار یکشنبه
Created by jamshid on 1397/12/25

Read More..


اسفند25ترجمان عصرگاهی 25 اسفند 1397
Created by reporter on 1397/12/25

Read More..


اسفند22گزارش روزانه تالار 97.12.22 و پیش بینی بازار شنبه
Created by jamshid on 1397/12/22

Read More..


اسفند22ترجمان عصرگاهی 22 اسفند 1397
Created by reporter on 1397/12/22

Read More..


ادامه مطلب...